Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening (KL), et medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, et medlem udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, et medlem udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, fire medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen og to uafhængig særligt sagkyndige, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2017 fem kvinder og syv mænd i bestyrelsen.

Udpeget af Danske Regioner

 • Ole Drost (formand), regionsrådsmedlem
 • Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Jan Kongebro, 1. viceborgmester

Udpeget af Socialpædagogernes Landsforbund

 • Benny Andersen (næstformand), forbundsformand Socialpædagogernes Landsforbund

Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening

 • Majbrit Berlau, formand Dansk Socialrådgiverforening

Udpeget af HK Kommunal

 • Bodil Otto, formand HK Kommunal

Udpeget af Danske Regioner, KL, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal

 • Susanne Kure (særlig investeringssagkyndig), professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent
 • Ulrik Nødgaard (revisionsudvalgsformand), direktør

Generalforsamlingsvalgt

 • Karen H. Holte Petersen, socialpædagog
 • Susanne Grove, socialrådgiver
 • Michael Lindberg Madsen, socialpædagog (indtrådt 26.04.2017)
 • Kaj Skov Frederiksen, socialpædagog (udtrådt 26.04.2017)
 • Jesper Dalgaard Petersen, kontorpersonale (indtrådt 26.04.2017)
 • Jette Sandal, kontorpersonale (udtrådt 26.04.2017)

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængigt af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer. Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ulrik Nødgaard, Direktør i FinansDanmark. Ulrik Nødgaard opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er Benny Andersen og Susanne Kure.

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de to øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 189.480 kr. og næstformandens honorar er 126.324 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 54.060 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 126.324 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.228 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.

Honorar til Bodil Otto udbetales til HK/Kommunal, honorar til Majbrit Berlau udbetales til Dansk Socialrådgiverforening, og honorar til Karen Holte udbetales til Socialpædagogernes Landsforbund.

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør 

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.

PKA A/S

Pensionskassens daglige administration, PKA, ejes af tre pensionskasser: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.